obálka: Daj si čas III. - Z histórie kontinentov I.

Daj si čas III. - Z histórie kontinentov I. (2019)

Vydavateľstvo: Raabe
Bežná cena knihy: 14,90 €
Naša cena: 14,16 
  (zľava 5 %)

posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka pútavému, hravému obsahu a dizajnu.

Doplnkový učebný materiál určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ, využiteľný na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj dejepisu, geografie, výtvarnej výchovy, matematiky, občianskej náuky a etickej výchovy. Ideálny na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov.

Daj si čas sú 4 brožúry. Ich obsah tvorí 54 tém, ktoré sú rozdelené do 4 tematických okruhov: Z histórie vedy a kultúry Z histórie spoločnosti Z histórie kontinentov I. (Afrika, Ázia, Antarktída) Z histórie kontinentov II. (Európa, Severná Amerika, Južná Amerika)

Predlohou na tvorbu brožúr DAJ SI ČAS je zábavno-súťažná relácia pre deti RTVS DAJ SI ČAS. Témy scenára relácie korešpondujú s obsahom učebníc DEJEPISU pre 2. stupeň ZŠ.

Každá brožúra obsahuje 13 tém, každá téma je zložená z textovej a kreatívnej časti.

Kreatívnu časť tvoria úlohy tematicky nadväzujúce na textovú časť brožúry: Úlohy na rozvoj jazykovo-lingvistickej inteligencie: krížovky, tajničky, osemsmerovky, slovné rébusy, jazykolamy, hádanky a prešmyčky, úlohy na zapamätanie mien, miest, dátumov a údajov. Úlohy na rozvoj logicko-matematickej inteligencie: logické hádanky, testy, rébusy, tabuľky, úlohy typu: ako pokračuje rad obrázkov, tvarov, nahrádzanie symbolov číslami, matematické úlohy. Úlohy na rozvoj vizuálne-priestorovej inteligencie: práca s geometrickými tvarmi, úlohy na postreh a pozornosť, maľovanie, kreslenie, farebné schémy, vytváranie vzorov, návrhov, obrázkov, dizajn. Námety na úlohy súvisiace s témou brožúr história: Test s historickou tematikou Hlavné mestá Vlajky, erby Mapy Vzdialenosti miest Umenie (umelecké diela, maliarstvo, sochárstvo), móda komixy z relácie Daj si čas. Pridaná hodnota titulu: rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na 2. stupni ZŠ (vyhľadávanie a interpretovanie informácií, skúmanie a hodnotenie obsahu textu ... ), printová podoba relácie DAJ SI ČAS ako alternatíva a doplnok k televíznej relácii pre deti, brožúra s historickou tematikou, obsahovo nadväzujúca na učivo dejepisu s pútavým, hravým obsahom a dizajnom, rozvíja u detí záujem o históriu prostredníctvom populárno-náučných aktivít, cielene rozvíja u detí jednotlivé druhy nadania/inteligencií prostredníctvom kreatívnych úloh... Pre učiteľov: Na využitie na rôznych vyučovacích hodinách s cieľom podporovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Na vyučovacích hodinách v rámci medzipredmetových vzťahov. Na zadania domácich úloh. Na podporu školských aktivít na prípravu rôznych súťaží a kvízov v škole. Na podporu mimoškolských aktivít na výletoch, škola v prírode, v táboroch.Podrobnosti

  • Počet strán: 148
  • Formát: 210 × 297 mm
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8140-361-3
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788081403613