obálka: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy

Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy (2012)

Autor: Košičiarová Soňa
Vydavateľstvo: Iura Edition
Bežná cena knihy: 16,50 €
Naša cena: 15,68 
  (zľava 5 %)

Vypredané


Informácie o knihe

Monografia sa komplexne venuje problematike presadzovania princípov dobrej verejnej správy v súlade s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy.

Tieto princípy, implicitne vyjadrené v čl. 1 ods. 1 ústavy, predstavujú základné právne požiadavky vo vzťahu k verejnej správe, ktoré je Slovenská republika povinná garantovať nielen prostredníctvom právnej úpravy, ale aj prostredníctvom rozhodovacej činnosti verejnej správy a súdov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť efektívnosť a účinnosť výkonu verejnej správy bez toho, aby boli dotknuté základné práva a slobody súkromných osôb. Autorka komplexným spôsobom analyzuje a vysvetľuje podstatu a chápanie týchto princípov v európskom právnom priestore a ich ústavnoprávne aspekty.

Ku kľúčovým témam v publikácii patria otázky ochrany jednotlivca v súvislosti s výkonom verejnej správy, správneho trestania osôb a postavenia súdov pri prieskume rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Okrem judikatúry slovenských a českých súdov sa monografia venuje analýze rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré mali vplyv na slovenskú zákonnú úpravu v oblasti výkonu verejnej správy.

Autorka objasňuje pochybenia zákonodarcu, ako aj orgánov verejnej správy aplikujúcich platné právne predpisy v rozpore s princípmi dobrej verejnej správy.

Monografia v prílohe obsahuje slovenské preklady textov všetkých odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa stali východiskom pre obsah Kódexu dobrej verejnej správy v odporúčaní CM/Rec (2007) 7.

Publikácia je prednostne určená sudcom, advokátom, prokurátorom a zamestnancom verejnej správy.Podrobnosti

  • Počet strán: 558
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Váha: 646 g
  • Väzba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-8078-519-2
  • Rok vydania: 2012
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 9788080785192