Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa je predávajúcim zabezpečená v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb (uzavretý na diaľku), zákona č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších úprav a zákonom č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších úprav.

1. Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti (v súlade s platným právnym poriadkom). Pokiaľ kupujúci zistí po prevzatí tovaru prípadné nedostatky je povinný bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť predajcovi. Predávajúci nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode CHRISTIANIA je štandardne 24 mesiacov. Neskoršie reklamácie nekompletnosti alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.

Postup pri reklamácii

  1. Informujte nás o reklamácii telefonicky na čísle 052/772 29 44 alebo emailom na objednavky@christiania.sk
  2. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu Kníhkupectvo CHRISTIANIA, Nám. sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Takýto tovar nepreberáme a vráti sa Vám späť. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení od doručovateľa.

Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne v našej predajni na vyššie uvedenej adrese s tým, že reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

Po prijatí reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný tovar (podľa Vášho výberu a do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru.

O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

2. Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je zákazník oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci prevezme tovar späť a vráti najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo poskytnutý preddavok.

V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. i) a j) zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • j) predaj periodickej tlače, s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

3. Alternatívne riešenie sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že sme porušili jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na kníhkupectvo Christiania so žiadosťou o nápravu na adrese knihkupectvo@christiania.sk.

Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu nebudeme odpovedať do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov – Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov, alebo inej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov Alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. alebo môže použiť vzor návrhu: dokument (.docx) na stiahnutie alebo použiť nasledujúci odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Spoločnosti uvedené na zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky môžu od kupujúceho žiadať poplatok za začatie sporu maximálne vo výške 5 € s DPH, spory vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou sú bezodplatné.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.

Na vyriešenie sporu má subjekt Alternatívneho riešenia sporov 90 dní.