Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom elektronického internetového obchodu (ďalej len „E-shop“) je Štefan Hamza – CHRISTIANIA, Nám. sv. Egídia 27/65, Poprad, prevádzka Nám. sv. Egídia 3004/108 Poprad, IČO: 45 239 002, DIČ DPH 1081754949.

Za účelom vybavenia objednávky potrebujeme informácie o niektorých osobných údajoch kupujúcich. Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a budú použité výlučne pre vybavenie objednávky, našu ďalšiu komunikáciu s kupujúcim a pre doručenie tovaru.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom E-shopu a splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy:

 • objednanie tovaru a zaslanie potvrdenia objednávky kupujúcemu
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko, titul
 • fakturačná adresa (PSČ, obec, názov ulice, orientačné resp. súpisné číslo domu)
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, adresa elektronickej pošty)
 • adresa dodania tovaru, ak je iná ako fakturačná adresa

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby.
 2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom E-shopu tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu.
 2. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 3. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z. z., že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám:
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.