obálka: DUPP 4/2019 Zmeny živnostenského zákona od roku 2019. Zákon o DPH - novely

DUPP 4/2019 Zmeny živnostenského zákona od roku 2019. Zákon o DPH - novely (2019)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 10,41 €
Naša cena: 9,89 
  (zľava 5 %)

posielame do 5-21 dní v závislosti od dostupnosti u dodávateľa


Informácie o knihe

V poradí už štvrté číslo vám prináša tieto zaujímavé témy - zmeny živnostenského zákona od roku 2019, novela zákona o DPH k 1. 1. 2019, príspevok na rekreáciu v roku 2019, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018, Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok II. časť a iné. OBSAH ČÍSLA:

TÉMA MESIACA

Zmeny živnostenského zákona od roku 2019 (Bc. Katarína Danajovičová) Nový rok 2019 prináša zmeny aj v zákone č. 455/1991 Zb. Zmeny sa dotýkajú niektorých odvetví podnikania, rozširujú pojem prevádzkarne, povinnosti zahraničných osôb. Celkovo ide o štyri schválené novelizácie. Príspevok popisuje zmeny zákona štyrmi novelami: zákon č. 276/2017 Z. z.; zákon č. 170/2018 Z. z.; zákon č. 177/2018 Z. z., zákon č. 216/2018 Z. z.

Novela zákona o DPH k 1. 1. 2019 (Ing. Martin Mikláš) Schválením zákona číslo 369/2018 Z. z. v súvislosti s transponovaním Smernice Rady (EÚ) 2016/1065 a Smernice Rady (EÚ) 2017/2455 dochádza k zmenám v zákone č. 222/2004 Z. z. Boli prijaté aj opatrenia pre podporu podnikateľského prostredia a zjednodušenie povinností pri posudzovaní obratu na účely DPH. Prínosným je tiež vypustenie inštitútu zábezpeky na daň, zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby, zjednodušenie pravidiel pri uplatnení vrátenia dane cestujúcim pri vývoze tovaru...

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

Príspevok na rekreáciu v roku 2019 (Bc. Katarína Danajovičová) Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Podmienkami sú: zamestnanec musí mať u zamestnávateľa pracovný pomer, ktorý trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa, splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou (Ing. Iveta Petrovická) Ustanovenie § 43 ods. 3 ZDP vymedzuje príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, z ktorých sa daň vyberá zrážkou bez ohľadu na to, či plynú daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentom) alebo daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom). Pri príjmoch vyplácaných daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou musí ísť o príjmy vymedzené v § 16 ZDP.

Úroky, výhry alebo iné výnosy z vkladov a z účtov Výnosy z cenných papierov Ceny a výhry zo súťaží a lotérií Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia Plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku Príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv Príjmy autorov Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok Výnosy z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok Preplatok z ročného zúčtovania poistného Náhrada za stratu na zárobku Kompenzačné platby podľa osobitného predpisu Podiely na zisku, vyrovnacie podiely, podiely na likvidačnom zostatku Plnenia od držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí, rozdelení

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (Ing. Martina Oravcová) Právna úprava týkajúca sa spoločenstva sa v poslednom roku dvakrát novelizovala. Prvýkrát v rámci boja proti byrokracii a druhýkrát s cieľom zjednodušenia a sprehľadnenia právnej úpravy rozhodovania a odstránením niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu. V článku sa venujeme právnym aspektom správy vykonávanej spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov s poukázaním na zmeny, účtovným povinnostiam a povinnostiam pri zdaňovaní príjmov spoločenstva a príjmov vyplácaných spoločenstvom fyzickým osobám.

PRÁVNE PREDPISY

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019. Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019. Usmernenie k započítaniu daňovej licencie v súlade s § 46b ods. 5 a § 52zk zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Metodický pokyn k zrušeniu zábezpeky na daň podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

PRÁVO V PODNIKANÍ

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 2018 (Ing. Jarmila Strählová) Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. V príspevku sú uvedené nielen termíny, ale aj upozornenia a tiež vzory tlačív a návody na ich vyplnenie.

 1. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri ročnom zúčtovaní dane

 2. Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?

 3. Príjmy, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu dane

 4. Postup pri vykonaní ročného zúčtovania

4.1 Prevzatie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane

4.2 Vykonanie ročného zúčtovania

4.3. Vydanie potvrdenia o zaplatení dane

4.4 Vystavenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní

4.5 Vrátenie preplatku alebo zrazenie nedoplatku z RZ

 1. Vzor tlačiva

Smernica OECD o transferovom oceňovaní: Nehmotný majetok II. časť (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M) V tomto príspevku nadväzujeme na prvú časť publikovanú na túto tému a ponúkame pokračovanie komentára k osobitostiam uplatňovania princípu nezávislého vzťahu. Predovšetkým nadväzujeme na nižšie uvedené časti predchádzajúceho príspevku, ku ktorým ponúkame pokračovanie o ďalších osobitných pravidlách transferového oceňovania

DAŇOVÁ KAVIAREŇ

Znalosť biznis etikety je veľmi dôležitou devízou. V obchodnom rokovaní prináša plusové body. Bez ohľadu na to, v akom odbore pracujete.


Zaradené v


Podrobnosti

 • Počet strán: 184
 • Formát: 148 × 210 mm
 • Väzba: brožovaná
 • Rok vydania: 2019
 • Jazyk: slovenský
 • EAN: 8584113062350