obálka: UZZ 7/2019 Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP

UZZ 7/2019 Zákon o dani z príjmov, DPH, správe daní, používaní ERP (2019)

Vydavateľstvo: vydavatelstvo PORADCA
Bežná cena knihy: 19,87 €
Naša cena: 18,88 
  (zľava 5 %)

máme posledný kus, posielame do 24 hodín


Informácie o knihe

podľa právneho stavu k 20. 2. 2019. (Úplne znenia zákonov 7/2019). Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV Po zmene zákonom č. 112/2018 Z. z., zákonom č. 213/2018 Z. z., zákonom č. 317/2018 Z. z., zákonom č. 347/2018 Z. z., zákonom č. 385/2018 Z. z., zákonom č. 4/2019 Z. z., zákonom č. 10/2019 Z. z., zákonom č. 54/2019 Z. z.: - Obmedzuje sa obdobie použitia odpočtu dane z príjmov - len ak sa počiatočná investícia zrealizuje do piatich rokov odo dňa vloženia prostriedkov do rezervného fondu. - Definuje sa postup v prípade, ak vznikne situácia, kedy daňovník vykazuje daňovú stratu alebo ak základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet dane z príjmu. - Daňovým výdavkom daňovníka len po zaplatení je daň z poistenia, ak osobou povinnou platiť daň je sám daňovník v postavení poistníka pri platení poistného zahraničnej poisťovni, a tiež daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje na preúčtované náklady poistenia. - Navrhuje sa rozšíriť vyberanie dane z príjmu zrážkovou daňou z preplatkov na poistnom priamo Sociálnou poisťovňou pred vrátením preplatku na poistnom zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe. - Suma príspevku na rekreáciu sa zaradzuje do kategórie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti. Suma príspevku na rekreáciu zamestnancov sa zahŕňa do daňových výdavkov zamestnávateľa. - Ustanovenie definuje odvodové obdobie, za ktoré je obchodný reťazec povinný odvod zaplatiť a prvé a posledné odvodové obdobie v jednotlivých účtovných obdobiach. - Hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv, je u verejného subjektu považovaná za technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré je súčasťou ocenenia majetku. - Zvýšenie sumy daňového bonusu na vyživované dieťa v predškolskom veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a nedovŕšilo 6 rokov veku, na dvojnásobok.

Úplné znenie zákona č. 222/2004 Z. z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY Po zmene zákonom č. 112/2018 Z. z., zákonom č. 323/2018 Z. z., zákonom č. 368/2018 Z. z., zákonom č. 369/2018 Z. z.: - Navrhuje sa umožniť uplatnenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 10 % zo základu dane pre registrované sociálne podniky, a to na tovary a služby dodávané registrovanými sociálnymi podnikmi, ak je to v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci. - Zavádza sa nová príloha č. 7a, ktorá vymedzuje vybrané ubytovacie služby, pri ktorých sa uplatní znížená sadzba dane 10 %. - Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k zavedeniu armonizovaných pravidiel pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby.

Úplné znenie zákona č. 563/2009 Z. z. O SPRÁVE DANÍ (DAŇOVÝ PORIADOK) Po zmene zákonom č. 213/2018 Z. z.: - Upravuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 1 v súvislosti so zavedením zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po zmene zákonom č. 368/2018 Z. z., zákonom č. 35/2019 Z. z.

Úplné znenie zákona č. 289/2008 Z. z. O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE Po zmene zákonom č. 368/2018 Z. z. a zmene zákonom č. 9/2019 Z. z.: - Zavedenie systému e-kasa. Je to systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy. - Úprava v súvislosti so zmenami v oblasti taxislužby, kde sa v zákone


Zaradené v


Podrobnosti

  • Počet strán: 448
  • Formát: 148 × 210 mm
  • Väzba: brožovaná
  • Rok vydania: 2019
  • Jazyk: slovenský
  • EAN: 8584113062459